Галерия

Поместени са снимки и видеоматериални от основните дейности в лабораторията—образователните дейности. Представени са материали от занятия по избираемата дисциплина “Динамично моделиране с Matlab&Simulin”, провеждана със студенти от инженерните факултети на УАСГ, занятия от курса “Matlab&Simulink за инженери”, провеждан с инженери от практиката, лабораторни упражнения със редовните студенти на УАСГ и др. 

Образователни дейности в лабораторията

Моделиране, изчисления, визуализации, експерименти