Компоненти

Аналитичната база е компонент на лабораторията, който на пръв поглед остава скрит за  посетителите и, но е основна нейна съставна част. Тя включва създадените динамични модели за описване динамичното поведение на материалните обекти и системи, както и математичните модели за създаване на диференциалните уравнения, описващи движението им.  Тъй като аналитичното решение на уравненията най-често е много трудно, а понякога и невъзможно, се  налага числено решение на последните.  Това налага създаването на толям брой програми в средата на Matlab или симулационни модели за символно решаване на уравненията в средата на Simulink. Към тях трябва да се добавят и моделите в средата на Ansys, които решават всичките етапи на обратната задача на динамиката на материалния обект едновременно. Цялостните решения включват  аналитичните, числените и експерименталните изследвания по един и същ динамичен проблем.

Аналитична база

Моделиране, изчисления, визуализации, експерименти