Компоненти

Аналитичните разработки включват първите три етапа на решението на обратната задача на един материален обект, решавана в лабораторията.

Динамични модели. Най-напред са създадени голям брой динамични модели за описване движението (най-често трептенията) на материална точка и тяло. Някои от създадените модели могат да се изтеглят в PDF формат след кликване върху първата картинка.

Математични модели. На база динамичните са създадени съответните математични модели, които могат да се видят след кликване върху втората картинка.

Аналитични решения.  Аналитично решение е направено за свободни трептения на материалните обекти при нулеви начални условия и при свободни трептения с ненулеви такива—кликнете за изтегляни вэрху съответната картинка.

Аналитична база

Аналитични разработки

Моделиране, изчисления, визуализации, експерименти