Компоненти

Моделиране, изчисления, визуализации, експерименти

Софтуерни разработки се съставят , класифицират се и се запвазват  в електронен формат по време на научната работа в лабораторията, по време на  провеждането на обучението  по избираемата дисциплина “Динамично моделиране с Matlab&Simulink”  и на курсовете  на тема “Matlab&Simulink за инженери към Центъра за продължаващо обучение при УАСГ.

Създадени са голям брой програмни файлове, симулационни модели,  анимации, графични потребителски интерфейси, модели на Ansys и др.

Аналитична база

Софтуерни разработки