инж. Д. Енлогиев

редовна докторантура на тема

Дискретно моделиране на непрекъснати системи –числено и експериментално съответсгвие”

научен ръководител доц. д-р инж. П. Павлов

Докторантури

Дейности

Научни дейности

Моделиране, изчисления, визуализации, експерименти